ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
 
   

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำเว็บไซด์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ขอให้เผยแพร่ URL เว็บไซด์ https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563