ข่าวประชาสัมพันธ์
     
   
 
   

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) นั้น เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ตามเจตนารมณ์ของชุมชนภายใต้นโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถกำหนด นโยบายได้เองบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในรูปพหุภาคี ในการนี้ เทศบาลตำบลชะรัดได้จัดทำเอกสาร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 – 2555) และได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลตำบลชะรัดและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบและแนวทางประสานแผนพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องและเกื้อกูลกัน เทศบาลตำบลชะรัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการทำแผนพัฒนาขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2553